Tokyo

senso-ji
Spider
Monkeys
Imperial Shrine of Yasukuni
Tokyo-by-night